FQCE

TribinaKONTEKST ORGANIZACIJE U FUNKCIJI IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE

Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost - FQCE i EP ENTEL, organizovali su tribinu na temu: „Kontekst organizacije u funkciji implementacije strategije“.
Ova tribina, kao deo programskih aktivnosti Kluba partnerskih organizacija FQCE, namenjena predstavnicima partnerskih organizacija Fondacije, članovima Stručnog saveta FQCE i gostima po pozivu, održana je 24. maja 2018. godine u Energoprojektu na Novom Beogradu.


Prisutnima su se, ispred organizatora tribine obratili: Vladimir Trajković, predsednik FQCE i dr Radoslav Raković, rukovodilac Službe IMS EP Entela.

Vladimir Trajković je, u svom uvodnom obraćanju, učesnicima tribine obrazložio izbor teme vezane za kontekst organizacije, s obzirom da je ona bila i ranije zastupljena u modelima poslovne izvrsnosti, a sada zauzima veoma značajno mesto i u novoj verziji standarda ISO 9001:2015. On je naglasio da će, pored uvodnih izlaganja – kao opšteg pristupa, ova tema biti osvetljena i iz ugla implementacije – rada konsultanata u organizacijama, kao i iz ugla ocenjivača sistema menadžmenta.

Dr Radoslav Raković je najpre pozdravio skup i u ime službeno odsutnog Mladena Simovića, direktora EP Entela i predsednika Programskog odbora FQCE. Navodeći razloge za izbor teme za ovu tribinu, koje je već obrazložio V. Trajković, gospodin Raković je najavio svoju prezentaciju, kao konkretni primer konteksta organizacije.


Dr Radoslav Raković, Vladimir Trajković i dr Miloš Jelić, na početku tribine

Nakon kompanijskog filma EP Entela, usledile su prezentacije članova Stručnog saveta FQCE, sa temama:
- Kontekst organizacije u funkciji implementacije strategije (Dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE);
- Aspekti implementacije konteksta organizacije (Prof. dr Nikola Vujanović, ekspert – vodeći ocenjivač);
- Aspekti provere konteksta organizacije (Mr Milan Ivanović, ekspert – vodeći ocenjivač);
- Uloga i primena konteksta organizacije u EP Entel (Dr Radoslav Raković, rukovodilac Službe IMS).

Kontekst organizacije u funkciji implementacije strategije

Dr Miloš Jelić u svom izlaganju, između ostalog, govorio o misiji, razlikama između vizije i strategije, kontekstu organizacije kao urbanističkim uslovima za sistem menadžmenta – kao poslovnom udruženju u kome organizacija posluje. On je komentarisao i novi standrad i naveo tri vrste konteksta: interni, ekstrni i kontekst životne sredine.
Na kraju svog izlaganja, dr Jelić je postavio provokativno pitanje, pitanje za diskusiju: Da li organizacija ima jedan, ili više konteksta?
Za diskusiju je postavljeno i pitanje: Koji je pogodniji model poslovne izvrsnosti – opšti, ili nacionalni?

Aspekti primene konteksta organizacije

Govoreći o primeni konteksta organizacije, prof. dr Nikola Vujanović se osvrnuo na pitanje kvaliteta koje obrađuje najnovija verzija standarda, gde se traži celovita analiza okruženja - uslova u kojima organizacija posluje, za razlikiu od onog tradicionalnog. Za to se mogu primeniti razne tehnike, kao što je na primer SWOT analiza…
On je naglasio da, prilikom definisanja uslova u kojima posluje organizacija - konteksta, može doći do oprečnih mišljenja, i pozvao na diskusiju, kojom se mogu dobiti prava rešenja.
Standard traži, kada se definiše kontekst, da se prate i preispituju te informacije. Prof. Vujanović je naveo razliku između praćenja i preispitivanja: praćenje je zvaničan proces u kome se stalno nešto radi, a preispitivanje je analiziranje nečega u nekom trenutku. 
U zaključku svog izlaganja, prof. Vujanović je rekao da se radi o novom zahtevu u standardu, ali da to za mnoge organizacije nije novina. Sasvim je logično da se definiše sve što utiče na poslovanje: treba identifikovati unutrašnja i spoljašnja pitanja, videti kako će to da se prati i da se meri. Da bi se to uradilo, mora da se razume veza sa poglavljem VI - Planiranje, moraju da se razumeju rizici, ali i da se sagledaju prilike koje bi mogle da se iskoriste i da se sve to poveže. 


Prof. dr Nikola Vujanović i mr Milan Ivanović: 
Kontekst organizacije iz ugla konsultanta i ocenjivača

Aspekti provere konteksta organizacije

Mr Milan Ivanović je, u okviru svog zadatka na ovoj tribini, pokušao da odgovori na pitanja: kako raditi proveru konteksta organizacije, s jedne strane, sa stanovišta onoga što piše u standardu i onoga što se očekuje da jedan proveravač uradi kako treba, i s druge strane, što se nalazi u realnom životu. 
Gospodin Ivanović je najpre komentarisao kontekst organizacije u novom standardu, a zatim je govorio o ulozi proveravača, kroz pitanja i odgovore:
- Zašto je bitno da proveravač razume kontekst u kome organizacija posluje? To je bitno iz dva razloga. Prvo, proveravač mora da oceni koji je kontekst u kome organizacija posluje. Drugo, šta je strateško usmerenje da bi to mogao realno da razume;
- Kako proveriti kontekst organizacije? Tu su moguće dve situacije - prva je mogućnost da je organizacija dokumentovala rezultate analize konteksta, znači da imate definisano šta je misija, šta je vizija, SWOT analiza, PESTLE analiza … i praktičnu politiku; Druga mogućnost je da organizacija nije dokumentovala rezultate analize konteksta;
- Šta proveravač očekuje da čuje i vidi? Prvo, mora da se radi intervju sa top menadžmentom i to ima svoje prednosti i svoje nedostatke. Ako ispred vas stoji ozbiljan menadžment, morate biti potkovani teorijski u tom smislu da uopšte razumete šta vam govore. Drugo, svrha organizacije. Najčešće se dešava da morate da kroz razgovor izvučete šta je stvarna svrha organizacije.
To su samo neka od pitanja o kojima je govorio gospodin Ivanović, a zaključak je, nakon dela prezentacije o prilikama i rizicima na kraju izlaganja, da je razmišljanje na bazi rizika neki koncept koji treba primeniti prilikom provere konteksta organizacije, zato što iz konteksta proizilaze ona eksterna i interna pitanja, koja se posle pretvaraju u rizike i prilike, zatim u mere koje treba primeniti da bi se to realizovalo. 

Uloga i primena konteksta organizacije u EP Entel 

Dr Radoslav Raković je svoje izlaganje posvetio praktičnim aspektima primene konteksta organizacije u konkretnoj organizaciji, preduzeću Energoprojekt Entel a.d. iz Beograda, apsolutnom pobedniku konkursa za nagradu „Oskar kvaliteta 2005“ u kategoriji malih i srednjih preduzeća i organizaciji koja je proglašena najuspešnijom u toj kategoriji u dvadesetogodišnjoj istoriji dodele nagrade za poslovnu izvrsnost.

Vladimir Trajković, mr Milan Ivanović, Mirko Minić i Radoslav Raković,
u pauzi pred predstavljanje konteksta organizacije EP Entela

U definisanju konteksta organizacije obuhvaćena su eksterna pitanja (zakonodavstvo, tehnologija, konkurencija, tržište, kulturološka pitanja, društveno ekonomska pitanja, fluktuacija kadrova i zaštita životne sredine) i interna pitanja (sistem vrednosti, organizacijska kultura, organizacijsko znanje i performanse). Osnovu predstavljaju srednjoročni i dugoročni planovi razvoja preduzeća koji se donose u koordinaciji sa Energoprojekt Holding, a aktuelni dokument je „Srednjoročni plan poslovanja Energoprojekt Entel a.d. 2016-2020.“
Akcenat izlaganja stavljen je na dva segmenta – diversifikacija tržišta, kao strategijski cilj u okviru tržišne perspektive, s obzirom da se delovanjem na većem broju tržišta smanjuje rizik za poslovanje usled poremećaja na nekom od njih i podmlađivanje i usavršavanje kadrova, kao streategijski cilj u sklopu perspektive učenja i razvoja, s obzirom da su za organizaciju iz konsultantske delatnosti ljudi najznačajniji resurs.
Može se zaključiti da je kontekst organizacije jedan od najznačajnijih koncepata ugrađenih u nove standarde menadžmenta i predstavlja veliki izazov za organizacije. Elementi su svakako bili prisutni i u prethodnom periodu, jer predstavljaju preduslov za opstanak organizacija na tržištu, ali su zahtevi sada obimniji. Ono što predstavlja dodatnu teškoću jeste to što, bez obzira na pomoć konsultanata, najznačajniji deo posla vezanog za kontekst i strategijska opredeljenja organizacija mora da obavi sama – rekao je, između ostalog, gospodin Raković.
 
Kontekst organizacije – najživotnija tema

Učesnici Tribine su izkazali veliko zadovoljstvo temom i organizacijim ovog skupa, učestvujući u diskusiji i iznoseći svoja mišljenja.


Dušan Lazić (drugi zdesna): zalaganje za strateško razmišljanje…

Slobodan Šekarić – “Prvi partizan” Užice, nazvao je temu ovog skupa – najživotnojom temom. Po njegovom mišljenju, opstaju oni koji su u stanju da se prilagode, a što se tiče konteksta organizacije, smatra da je za kontekst važno: budnost; Postojanje više konteksta organizacije (za svaku temu – različiti odgovori); Bazični kontekst (primer “Prvog partizana”); operativni kontekst (svakodnevno praćenje situacije).
Što se tiče modela poslovne izvrsnosti, dileme koje je postavio dr Jelić – opšti, ili nacionalni, gospodin Šekarić se zalaže za nacionalni.

Mr Marko Radović - HK” Krušik” Valjevo, mišljenja je da standardi za sisteme menadžmenta kvalitetom mogu uskoro da postanu jedinstven standard.

Mirko Minić je govorio o interakciji procesnog pristupa sa kontekstom organizacije.
Ako razumemo zadatke i očekivanja, bolje ih ostvarujemo – smatra Tatjana Nešić i prema njenim rečima: mera treba da bude u odnosu na potrebe organizacije, odnosno svaka organizacija treba da nađe metod i metodologiju koji njoj odgovaraju. 
Za Dušana Lazića – Metalac Gornji Milanovac, nužno je strateško razmišljanje, stalno preispitivanje okruženja i uslova.
Gospodin Lazić je pohvalio FQCE uz komentar da ispunjava svoju svrhu i da to tako rade izvrsni.

Zoran Rakić – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, osvrnuo se na sagledavanje problema u državnoj upravi, dok je prof. dr Zoran Punoševac - predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, naglasio, da konsultanti koji nisu bili u organizacijama, teže mogu da se snađu što se tiče konteksta organizacije, kao i procene rizika i prilika.


Od otvaranja tribine do kraja, učesnici skupa su aktivno učestvovali u njenom radu,
izražavajući zadovoljstvo dobrim izborom i aktuelnošću teme i prikazanim prezentacijama

Prof.dr Nikola Vujanović, Vladimir Trajković,  dr Miloš Jelić,

            dr sci. med. Dimitrije Janković , mr Rade Rajković
 

Konkurs Oskar kvaliteta 2020.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2019.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow