FQCE

Primeri dobre prakse Apoteke Beograd

VISOK STEPEN PROFESIONALNE I MORALNE ODGOVORNOSTI

Apoteka „Beograd”, dobitnik Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost “Oskar kvaliteta” za 2014. godinu kao Apsolutni pobednik u kategoriji javnog sektora, predstavila je svoju dobru praksu na benčmarking radionici 10. juna 2015. godine u Privrednoj komori Srbije.
Ova radionica je organizovana sa Fondacijom za kulturu kvaliteta i izvrsnost, kao deo programa FQCE i partnerskih organizacija, u saradnji sa Udruženjem za farmaceutsku i medicinsku privredu PKS.


Spec. farm. spec. menadž. Jasminka Bjeletić, direktorApoteke „Beograd“

Prisutne poslovne partnere Apoteke “Beograd” (proizvođači, veleprodaje, ministarstvo zdravlja, apoteke sa teritorije Srbije), kao i partnerske organizacije FQCE,na početku skupa su pozdravili: spec. farm. spec. menadž. Jasminka Bjeletić, direktor Apoteke Beograd i Vladimir Trajković, predsednik FQCE.

Uvodnčar u teme Rezultati kod korisnika i Rezultati kod društvene zajednice po modelu nagrade  “Oskar kvaliteta” bio je prof. dr Nikola Vujanović, član Stručnog saveta Fondacije i ocenjivač za Nagradu.


Prof. dr Nikola Vujanović, uvodničar u teme radionice


DOPRINOS UNAPREĐENJU FARMACEUTSKOG ZDRAVSTVENOG SISTEMA

O putu uspeha Apoteke “Beograd” ka poslovnoj izvrsnosti govorila je direktorka ove institucije -  gospođa Bjeletić, Korisnici u fokusu zaposlenih Apoteke Beograd bila je tema dipl. farm. spec. Sanje Jović – direktora Sektora za kvalitet, dok je Društvenu odgovornost Apoteke “Beograd“ predstavila dipl. farm. Vesna Radunović – direktor Sektora za marketing.

Pozdravljajući prisutne, uz napomenu da je “Oskar kvaliteta” nagrada koja zavisi isključivo od postignutih rezultata, Jasminka Bjeletić je rekla da je cilj Apoteke “Beograd” da sa svojim partnerima nastavi da aktivno radi na unapređenju zdravstvenog sistema, pre svega farmaceutskog zdravstvenog sistema. Da se prikazom sopstvenog unapređenja i poređenja sa drugim uspešnim organizacijama, dovede do unapređenja celokupne farmaceutske delatnosti Srbije.

Vladimir Trajković je, kao predsednik Fondacije koja razvija nacionalni model poslovne izvsnosti, upravlja nagradom “Oskar kvaliteta” i programima za primenu modela u praksi, naglasio da  su: modeli izvrsnosti sublimacija najbolje prakse kompanija i ustanova u Evropi, pa bi benčmarking radionice trebalo da pomognu da sagledamo dobru praksu najuspešnijih organizacija u Srbiji i da sagledamo kako su one, u nekim sektorima modela Nagrade, dostigle te izvrsne rezultate. 

STALNA TEŽNJA U PRAVCU POSLOVNE IZVRSNOSTI

Apoteka “Beograd” je najveći sistem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od125 apoteka, dve galenske laboratorije i preko hiljadu zaposlenih. Ima uspostavljen i dokumentovan integrisani sistem menadžmenta – IMS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025),  kontinuirano poboljšava sve radne procese u cilju unapređenja performansi, odnosno efikasnosti i efektivnosti sistema. Sve ovo se sprovodi u skladu sa zahtevima standarda, kao i zakonskih propisa iz oblasti farmacije, finansijskog poslovanja i radnih odnosa. Trajno opredeljenje je stalno praćenje i zadovoljavanje potreba i očekivanja korisnika usluga, uz  tržišno poslovanje kao preduslov jačanja unutrašnje organizacije.


Dipl. farm.spec. Sanje Jović, direktor Sektora za kvalitet

Upravljanje ljudskim resursima, kao najvažnijim potencijalom, podrazumeva organizacionu kulturu, obezbeđivanje kvaliteta i razvoj partnerstva.

Polazne osnove za top menadžment Apoteke “Beograd” pri definisanju misije i vizije podrazumevaju da liderstvo u modernom poslovanju znači vođenje ljudi u organizaciji na način da se afirmiše kreativnost, jasnija vizija budućnosti i pravca kretanja, da se stvara radna klima u kojoj su nove ideje više nego dobrodošle, kao i stalna težnja da se zaposleni inspirišu u pravcu poslovne izvrsnosti, a u cilju dobrobiti korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Apoteka «Beograd» definisala je svoju misiju, viziju i politiku integrisanog sistema menadžmenta i saglasno tome razvila strategiju za ostvarivanje opštih ciljeva koji proističu iz usvojenih strateških dokumenata. Politika IMS obuhvata elemente politike kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Rukovodstvo Apoteke «Beograd» definiše politiku IMS kao sredstvo za vođenje organizacije u cilju poboljšanja performansi.

TEMELJ POSLOVANJA – ETIČKE VREDNOSTI I NAČELA

Profesionalna etika zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi Apoteka "Beograd" zahteva visok stepen profesionalne i moralne odgovornosti. Temelj na kome zdravstvena ustanova-apoteka treba da gradi svoje poslovanje su svakako etičke vrednosti i načela. Sticanjem znanja o kompleksnosti etike i prihvatanjem modela poslovanja sa etičkom komponentom, dostiže se cilj da se Apoteka “Beograd” potpuno definiše kao društveno odgovorna i predana ljudima i okruženju.


Dipl. farm. Vesna Radunović, direktor Sektora za marketing

U svom izlaganju o putu uspeha Apoteke Beograd ka poslovnoj izvrsnosti, spec. farm.spec. menadž. Jasminka Bjeletić se osvrnula na korene i razvoj apotekarstva u Srbiji - od začetaka srpske medicine i farmacije koji se poklapaju sa periodom osnivanja prvih srednjevekovnih srpskih bolnica u Hilandaru, Studenici i Dečanima, preko prve apoteke u Srbiji otvorene 1830. u Beogradu, kao i prve državne apoteke otvorene u Kragujevcu 1836. godine i potom preseljene u Beograd, sve do osnivanja Apoteke Beograd. 

Osnivač Apoteke „Beograd“ bila je Republika Srbija, odnosno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a od 1. januara 2007. godine osnivačka prava prelaze na Skupštinu grada Beograda, kada je i promenjen naziv ustanove u APOTEKA „BEOGRAD“.IZJAVA ZAPOSLENIH APOTEKE „BEOGRAD“

Mi, zaposleni u zdravstvenoj ustanovi Apoteka «BEOGRAD» poštujemo Politiku integrisanog sistema menadžmenta definisanu od strane menadžmenta ustanove.
Prioritet u radu nam je dobrobit pacijenata i postizanje zadovoljstva korisnika uslugama pruženim u apotekama.
Svojim znanjem i profesionalnošću stvaramo profitabilnu ustanovu od visokog značaja za društvo u celini.
Na ovaj način postižemo zadovoljstvo građana, osnivača, zaposlenih i svih ostalih zainteresovanih strana.
Uspešna ustanova je naš ponos, zadovoljstvo i obaveza.
Naš moto je: spoj tradicije i modernog kroz znanje i kvalitet!

Zaposleni  Apoteke »BEOGRAD«


Brojni učesnici benčmarking radionice u PKS

 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow